Voorgenomen activiteiten en bestedingen 2021

 

Voorgenomen activiteiten en bestedingen 2021:

  1. De kwartaal donatie van 4500 Rand (250,-) blijft gehandhaafd, hierover is afgesproken dat het Umthombo vrij staat dit te gebruiken voor zaken die op dat moment prioriteit hebben. Tijdens de bezoeken van bestuursleden wordt over de besteding van deze gelden verantwoording afgelegd door de CEO.  Deze bezoeken zijn voorlopig opgeschort i.v.m. COVID-19.

 

  1. Voor een nieuw op te zetten activiteit heeft de CEO van Umthombo gevraagd om in 2021 een bijdrage te leveren. Het betreft een “Girls plan”.

De stichting steunt dit nieuwe actieplan in principe en zal onderzoeken hoeveel financiële steun hiervoor beschikbaar kan worden gesteld. Gedacht wordt aan een bijdrage van 2000,- aangevuld met bijdragen van de gemeente Deventer en Wilde Ganzen. De gemeente Deventer (subsidie regeling activiteiten Internationale samenwerking) stelt jaarlijks projectsubsidie beschikbaar die op basis van een projectplan (max. 2000,-). kunnen worden aangevraagd; Wilde Ganzen heeft al tweemaal een project van Umthombo gesteund ook op basis van een beleidsplan.

Girls’plan:

Bij Umthombo is een groep van 30 straatmeisjes (met baby’s en peuters) bekend die gemotiveerd zijn om het straatleven te verruilen voor een leven met een toekomst. 

Umthombo wil deze meisjes een kans geven door gedurende maximaal 6 maanden huisvesting voor hen te huren, hen te voorzien van eerste levensbehoeftes en voor de kinderen een plek in een crèche te regelen, zodat de meisjes kunnen gaan werken en zo langzamerhand in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Umthombo heeft door de huidige projecten  WIL en PWL (zie jaarverslag 2020) contacten met instanties en bedrijven die bereid zijn een stageplek/ werkplek beschikbaar te stellen voor de straatjongeren van Umthombo. De staf van Umthombo zorgt voor coaching en begeleiding.  CEO Mpendulo werkt in februari/maart 2021 een beleidsplan uit voor deze activiteit.

 

  1. De bestaande projecten (zie jaarverslag 2020) zullen indien nodig/mogelijk financieel worden gesteund. Dit wordt in de loop van 2021 in de bestuursvergaderingen besproken/besloten.   

 

Op dit moment (januari 2021) is de situatie in Zuid-Afrika zeer ernstig er is een grote lock down. De toekomstplannen hangen af van de ontwikkelingen van COVID-19. Zo gauw de situatie het weer toelaat zal CEO Mpendulo met zijn staf zich, afhankelijk van de situatie, beraden op verdere plannen en ontwikkelingen bij Umthombo. De wens is uiteraard alle activiteiten weer op te pakken en verder te ontwikkelen. Wij volgen dit nauwgezet en anticiperen op de situatie ter plekke. 

 

-Indien mogelijk, afhankelijk van de situatie rondom COVID-19, zullen 1 of 2 bestuursleden in oktober/november Umthombo bezoeken om de besteding van de gelden en de voortgang van de activiteiten te bespreken met CEO Mpendulo. 

Voor dit bezoek zal bij de gemeente Deventer subsidie worden aangevraagd (subsidieregeling activiteiten Internationale samenwerking) voor de reiskosten. (maximaal 1000,-) De overige reis- en verblijfkosten worden door de bestuursleden zelf bekostigd (dit is overeenkomstig het beloningsbeleid -zie beleidsplan) 

Besteding 2021: (zie bovengenoemde activiteiten/projecten) 

  1.   1000,- (op jaarbasis)
  2.    2000,- (eenmalig)
  3.     400,- (nader te bepalen)