Beleidsplan 2021

beleidsplan-stichting-januari-2021.doc

 

 

Stichting Vrienden van Umthombo

 

Beleidsplan (januari 2021)

 

Vooraf

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden van Umthombo. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in de werving en het beheer van de donaties. 

Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling, zie http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/index.html 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Umthombo ,

 

Henny Joosten

Voorzitter

 

Gegevens:

Handelsregister: 51827751

Fiscaalnr.:          850189408

Rabobank:     NL49RABO0160482666     

 

 1. Profiel van de stichting Vrienden van Umthombo

 

Stichting Vrienden van Umthombo ondersteunt het gelijknamige project in Durban. (Zuid-Afrika) 

Stichting Vrienden van Umthombo werd opgericht en notarieel geregistreerd op 

12 januari 2011. Aanleiding voor de oprichting was het vrijwilligerswerk van de bestuursleden in het najaar van 2010. 

 

Giften via stichting Vrienden van Umthombo bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via het jaarverslag wordt gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. 

 

Leven op straat… een doodlopende weg !

Durban ligt in een gebied met het hoogste percentage HIV/AIDS besmettingen en weesjongerenjongeren vergeleken bij andere delen van het land. De stad trekt meer straatjongeren aan dan elke andere stad in Zuid-Afrika. Dit komt doordat de overlevingskansen hier het hoogst zijn. 

Buiten slapen, in portieken of stegen is hier beter te doen vanwege het subtropische klimaat en het strand trekt veel toeristen, die goede mogelijkheden bieden om te bedelen.

In de omliggende townships wonen heel veel jongeren die gedwongen worden om hun thuis te verlaten. Armoede is een groot issue, veel ouders kunnen zich de kosten van scholing niet veroorloven en in plaats van naar school, sturen zij hun jongeren de straat op om te gaan bedelen. Door HIV/AIDS zijn veel gezinnen uiteengeslagen, jongeren zijn wees of worden opgevoed door broertjes of zusjes.

Deze straatjongeren behoren tot de meest kwetsbare jongeren van de wereld. Velen zijn in aanraking gekomen met prostitutie en drugs en lopen risico’s zoals: infecties, misbruik en exploitatie. Het leven is voor deze jongeren een doodlopende weg. 

Er zijn meer dan 9000 straatjongeren in Zuid Afrika waarvan zo’n 3000 in Durban, de grote meerderheid van de straatjongeren is zwart. Het is buitengewoon moeilijk voor jongeren die geen onderwijs hebben gekregen of niet in een stabiele omgeving zijn opgegroeid om een redelijk normaal bestaan op te bouwen. Hoe langer de jongeren zijn blootgesteld aan het straatleven, hoe verder zij verwijderd raken van de mogelijkheid om te re-integreren in de maatschappij.

 

Umthombo

De organisatie Umthombo trekt zich het lot van deze straatjongeren aan en zoekt ze op, praat met ze, leert ze kennen, biedt ze medische zorg, probeert hun vertrouwen te winnen, ze te stimuleren en voor te bereiden om terug te gaan naar huis, en het straatleven te verruilen voor een normale woonsituatie. De jongeren die het straatleven verlaten en naar huis terugkeren worden gedurende een periode van 2 jaar  gevolgd d.m.v. een after care programma. 

 

        Hoofdlijnen van het actuele beleid:

Drop-in Centre (Safe-centre)

Umthombo runt een opvang-doorgangshuis waar jongeren dag en nacht terecht kunnen voor eten, sanitaire voorzieningen, overnachting, activiteiten en een luisterend oor. (Individueel)onderwijs kan een onderdeel zijn van de activiteiten bij Umthombo. 

Umthombo biedt therapie aan de straatjongeren. Het doel is om jongeren door middel van verschillende vormen van therapie sterk genoeg te maken om het straatleven achter zich te laten en deel te nemen aan het leven in een gemeenschap. 

Daarnaast zijn er diverse activiteiten die erop gericht zijn de straatjongeren een kans te geven op een goede toekomst, zoals o.a. :  

-“Re-integratie camps” :

Tijdens deze camps worden de jongeren voorbereid op de terugkeer naar het “gewone” leven. Er worden speciale activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op het leren van basisvaardigheden, die de jongeren nodig hebben in het gewone leven, thuis en op school.

 

-Family mediation:                                                                                                                                  De gezinnen worden na de terugkeer van hun kind begeleid en ondersteund; zo ontvangen zij voedselpakketten, worden zij regelmatig bezocht door de social workers van Umthombo en tijdens speciale ouderbijeenkomsten in Durban krijgen zij advies en ondersteuning van de staf van Umthombo.

-Post 16: Voor oudere jongeren heeft Umthombo een intensief re-integratie traject buiten Durban in Umzinto. Voor de jongeren die dit traject van 8 weken doorlopen wordt na afloop een werkplek gezocht met daarnaast een avondstudie. 

 

-Met de projecten PWL (Practical Work Learning) en WIL (Work Integrated Learning) worden jongeren, door Umthombo, gestimuleerd en begeleid via een “stage werkplek” om weer aan het arbeidsproces te gaan deelnemen. 

 

Holiday camps: In het kader van de after care organiseert Umthombo camps voor voormalige straatjongeren. 

 

Awareness&Prevention: In het kader van preventie wordt samengewerkt met hulpverlening en scholen in die townships waar de meeste jongeren vandaan komen, die bij Umthombo worden opgevangen.

 

Ondersteuning staatmeisjes:

De problematiek van straatmeisjes is complex; voor hen is geen nachtopvang bij Umthombo. Wel worden er 3x per week speciale activiteiten voor deze meisjes georganiseerd. De ondersteuning van de straatmeisjes is er ook op gericht om hen hulp en begeleiding te bieden bij hun re-integratie traject. 

 

De doelstelling en het actuele beleid

 

De doelstelling

 

Vrienden van Umthombo richt zich op de ondersteuning van het project Umthombo in Durban in de breedste zin van het woord met als concrete activiteiten:

 • financiële ondersteuning voor diverse  vaste lasten van Umthombo d.w.z. 

      energiekosten; 

      vaste lasten ;

      voeding;

 schoonmaakkosten;

      medische kosten; kosten van activiteiten 

 

 • bekostiging van scholing/opleiding van de straatjongeren (het Back to School Program)

 

 • financiële ondersteuning voor de after care activiteiten van Umthombo
 • Financiële ondersteuning voor teamscholing/deskundigheidsbevordering van het Umthombo team.
 • Financiële ondersteuning van speciale projecten (zie hoofdlijnen actuele beleid)

 

     

 1. Werving van donaties en sponsorgelden

 

De werving van donaties en sponsorgelden gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden o.a. d.m.v. een website,nieuwsbrieven en facebook.

Daarnaast worden incidentele activiteiten georganiseerd om gelden te verwerven. 

 

Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage

geven, streeft de stichting ook naar meer incidentele donaties van diverse organisaties.

Het spreekt voor zich dat alle initiatieven van stichting Vrienden van Umthombo autonoom blijven in doel, invulling en uitvoering.

 

 1. Beheer van donaties en sponsorgelden

 

De donaties en sponsorgelden worden beheerd door de Stichting Vrienden van Umthombo (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51827751). De stichting beheert rekening NL49RABO01604.82.666, op naam van Stichting Vrienden van Umthombo Deventer.

De jaarlijks verworven gelden worden zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal geen vermogen aanhouden m.u.v. datgene dat nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting te kunnen garanderen (d.w.z. de indirecte kosten te kunnen financieren).

In de statuten is in artikel 12.6 opgenomen dat bij een ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo wordt besteed aan het doel van de stichting.

 

Besteding van donaties en sponsorgelden

 

Over de besteding van donaties en sponsorgelden is afstemming en overleg met de directeur van Umthombo in Durban. 

Het bestuur van de stichting besluit over de definitieve besteding van de gelden overeenkomstig art. 5.10 van de statuten.

Middels een jaarrekening (onderdeel van het jaarverslag) wordt de besteding en het beheer van de gelden verantwoord.

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, ook niet in de vorm van onkostenvergoedingen. De donaties/sponsorbedragen worden uitsluitend gebruikt voor Umthombo 5. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

 

Vrienden van Umthombo is een stichting en is ingeschreven bij het handelsregister- Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 51827751 als:

 

     Stichting Vrienden van Umthombo,

       van Doetinchemplein 11, 7415 CN Deventer. 

 

Het bestuur bestaat minimaal uit twee (voormalige) vrijwilligers die 4 of meer weken 

vrijwilligerswerk hebben verricht bij de Umthombo in Durban en 2 personen, die op 

grond van hun persoonlijke capaciteiten en deskundigheid een waardevolle bijdrage 

kunnen leveren aan het te realiseren doel van de stichting.

De taken in het bestuur zijn als volgt verdeeld

 • voorzitter
 • secretaris/ 
 • penningmeester

     –    PR/activiteiten medewerker

 

Het voorzitterschap is in handen van Henny Joosten

Adres:  van Doetinchemplein 11

           7415 CN Deventer

      hdjoosten@gmail.com

 

Het fiscaal nummer van de stichting is 850189408

Jaarverslagen worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload.

 

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat 

p/a          van Doetinchemplein 11

          7415 CN Deventer

    hdjoosten@gmail.com