Financieel overzicht 2022

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Stichting Vrienden van uMthombo   

Inhoudsopgave 

Jaarverslag 2022                                        1

Stichting vrienden van uMthombo                                1

Inhoudsopgave                                         2

Inleiding                                            3

Huidig beleid                                            4

Missie                                                4

Doelstelling                                            4

Werving van donaties en sponsorgelden                            4

Beheer van donaties en sponsorgelden                            5

Beleid: Besteding van donaties en sponsorgelden                        5,6

uMthombo, Covid-19, rellen en overstromingen                                  6                                           

Lokale fundraising                                                            6           

Huidige en toekomstige activiteiten                                                      7                                           

De staf van uMthombo                                                           8 

Wat hebben we dit jaar ondernomen                               

Wat hebben we bereikt                                              

Wat waren de resultaten                                                        8,9,

Toelichting YWIL                                         9

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van de stichting Vrienden van uMthombo te Deventer. 

Stichting Vrienden van uMthombo ondersteunt het gelijknamige project in Durban (Zuid Afrika). De Stichting werd opgericht en notarieel geregistreerd op 12 januari 2011. Het jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten en de inzet van middelen door de stichting. Onderdeel van dit jaarverslag is de jaarrekening/balans die te vinden is op de website.  

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van uMthombo

Henny Joosten, 

Edith Doosje 

Nel Verploegh

Harry Nijmeijer   

Huidig beleid 

De stichting Vrienden van uMthombo is opgericht door oud-vrijwilligers die hier in 2010 zijn geweest. Aan het einde van de vrijwilligersperiode realiseerden zij zich dat ze eigenlijk nog niet klaar waren. Toen is het idee ontstaan om de stichting Vrienden van uMthombo op te richten. Terug in Nederland is op 12 januari 2011 de stichting Vrienden van uMthombo notarieel opgericht. Naast onze maandelijkse donaties is er in deze jaren geïnvesteerd in verschillende projecten. Door concrete projecten te ondersteunen wordt er een zichtbaar resultaat getoond.  

Missie 

Stichting Vrienden van uMthombo beoogt het financieel ondersteunen van het project  uMthombo in Durban, Zuid Afrika. De stichting onderscheidt zich van andere sponsoren, zij financiert niet alleen de materiële zaken, maar geeft ook ondersteuning ten behoeve van, voeding, scholing, projecten, trainingen, opleiding en medische zorg, etc. 

Doelstelling 

Stichting Vrienden van uMthombo richt zich op de ondersteuning van het project uMthombo in Durban in de breedste zin van het woord met als concrete activiteiten: 

  • Financiële ondersteuning voor de vaste lasten van uMthombo m.u.v. kosten huisvesting en salariskosten;
  • Bekostiging van scholing/opleiding van de straatjongeren (o.a. het Back to School Program, Post16); 
  • Bijdrage in de bekostiging van de projecten : School Holiday Camps, PWL (Practical Work Learning) , WIL (Work Integrated Learning) en YWIL (Young Women independant living); 
  • Financiële ondersteuning voor de after-care activiteiten van uMthombo; 
  • Financiële ondersteuning van home visits o.a. onkosten vervoersmiddelen; 
  • Financiële ondersteuning van het project Awareness&Prevention;  
  • Financiële ondersteuning voor teamscholing/deskundigheidsbevordering van het uMthombo team;
  • Financiële ondersteuning voor kerstactiviteiten voor straatjongeren.

Werving van donaties en sponsorgelden 

Giften via Stichting Vrienden van uMthombo bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig.  

De werving van donaties en sponsorgelden gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De contacten met de diverse donateurs en organisaties worden onderhouden d.m.v. de website en reisverslagen.

Daarnaast worden incidenteel activiteiten georganiseerd om gelden te werven voor (specifieke) projecten.   

Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, streeft de stichting ook naar meer incidentele donaties van diverse organisaties en particulieren. 

Het spreekt voor zich dat alle initiatieven van stichting Vrienden van uMthombo autonoom blijven in doel, invulling en uitvoering.  

Beheer:  donaties en sponsorgelden 

De donaties en sponsorgelden worden beheerd door de Stichting Vrienden van uMthombo ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Deventer onder nummer KvK 518277751. De stichting beheert rekening nummer 1604.82.666 RABO bank op naam van Stichting Vrienden van uMthombo te Deventer. 

De verworven donaties worden zo direct mogelijk besteed dat wil zeggen aan gerichte doelen en met zo min mogelijke vertraging. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, beheer website en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden, reiskosten etc. (zie ook statuten/beleidsplan) De stichting heeft geen winstoogmerk en zal geen vermogen aanhouden m.u.v. datgene dat nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting te kunnen garanderen (d.w.z. de indirecte kosten te kunnen financieren). In de statuten is in artikel 12.6 opgenomen dat bij een ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo wordt besteed aan het doel van de stichting. 

Beleid: besteding van donaties en sponsorgelden 

Het gebouw van uMthombo, 4 Buxton Gardens-uMbilo lag in een rustige wijk in Durban, op ongeveer 7 kilometer afstand van het centrum en het strand. Het was een pand met goede faciliteiten. De jongeren hadden hier geen mogelijkheden om drugs te kopen of op straat rond te hangen. Er was elke dag een gestructureerd programma en er werd hard gewerkt aan terugkeer naar huis/pleeggezin of een definitieve opvangplek. Gemiddeld waren er tien jongeren in het gebouw aanwezig, die 2 á 3 maanden daar verbleven of deelnamen aan het Post16 programma en dan klaargestoomd waren voor het ‘gewone’ leven en die vervolgens door de staf werden begeleid naar huis of een andere veilige plek om te wonen. 

Eind 2019 moest uMthombo i.v.m. de financiële situatie verhuizen naar een andere kleinere locatie. Ze huurden een aantal ruimtes van de Methodisten kerk in Glenwood, Durban. De werkzaamheden werden hier op dezelfde wijze voortgezet. Door de Covid-pandemie en de daaruit voortvloeiende vermindering van bijdragen van diverse ondersteunende partners werd uMthombo gedwongen de ruimte in de Methodistenkerk te beëindigen en het werk werd vervolgens online en vanuit het huis van de CEO aangestuurd en georganiseerd, waarbij de uitvoerende activiteiten op straat, op het strand of bij de opvangplekken van de straatjongeren plaatsvonden. Voor teamoverleg en groepsbijeenkomsten kon uMthombo gebruik maken van een ruimte van een partnerorganisatie in het Embassy Building in het centrum van Durban. Vanaf 2022 werkt  de staf in een kantoorruimte en voor groepsbijeenkomsten voor de jongeren kan uMthombo gebruik maken van ruimtes in de Universiteit van Durban. Daarnaast vinden nog steeds veel activiteiten op het strand of op straat plaats. De staf bestaat op dit moment uit de CEO, 6 vaste krachten en 3 social workers in opleiding en een intern field worker (en ex-beneficiary) parttime werkzaam.

Over de besteding van donaties en sponsorgelden is afstemming en overleg met 

    –    Mpendulo ​Nyembe,  directeur van uMthombo (CEO) 

Het bestuur van de stichting besluit over de definitieve besteding van de gelden in overeenstemming met art. 5.10 van de statuten. 

De gelden worden gekoppeld aan de actuele ontwikkelingen bij uMthombo.

  • De inzet en besteding van de gelden hebben o.a. te maken met kosten van voeding, medicijnen, hygiënische hulpmiddelen, schoolgelden, schoolbenodigdheden en kosten van scholing en opleidingen van de jongeren, bijdrage aan bekostiging van projecten zoals school holiday after-care camps, Post16, PWL (Practical Work Learning) , WIL (Work Integrated Learning) en YWIL (Young Women independant living); 
  • kosten van de re-integratie trajecten, kosten samenhangend met gezondheidszorg (o.a. verbandmiddelen en medicijnen) en onkosten van vervoersmiddelen die gebruikt worden voor het after care programma en de home visits.  

Middels een jaarrekening/balans wordt de besteding en het beheer van de gelden door de stichting verantwoord. 

uMthombo , Covid-19 , rellen en overstromingen 

De Covid-epidemie was een zware periode overal in de wereld maar Durban kreeg in de afgelopen 2 jaar ook nog eens te maken met heftige rellen (juli 2021) met geweld en plunderingen van winkels en distributiecentra. De reden was de gevangenneming van Zuma en daarbij kwamen ook nog de armoede, de werkeloosheid en COVID. En vervolgens werd de stad ook nog getroffen door twee heftige overstromingen (voorjaar 2022) met verwoestingen van huizen, wegen, elektriciteitscentrales en waterzuiveringsinstallaties en veel doden. 

Ook voor uMthombo waren de afgelopen 2 jaar zeer zwaar met name COVID-19, had een grote impact op de situatie van de straatjongeren en de werkwijze van de staf van uMthombo.  

Lokale Fundraising

In oktober 2022 bracht de voorzitter van de stichting een bezoek aan uMthombo, De indruk van de situatie bij uMthombo was zeer positief, ondanks de genoemde problemen en een financiële tegenvaller. De grootste sponsor, Comic Relief verminderde zijn financiële hulp met 75% en ook Amos Trust heeft zijn ondersteuning drastisch verminderd. Beide organisaties sponsoren een project zoals uMthombo maar voor een beperkt aantal jaren. 

Dit betekent dat uMthombo nu zelf hun fundraising in Zuid-Afrika moet oppakken. En dat doen ze met veel enthousiasme en inzet. 

Via Wilde Ganzen en onze stichting is CEO Mpendulo enkele jaren geleden in aanraking gekomen met RIHZA Babuyile in Johannesburg  (project change the game). 

RIHZA traint organisaties bij de opzet van fundraising in Zuid-Afrika. Deze training is toen voor de staf van uMthombo zo leerzaam en succesvol geweest, dat Mpendulo nu (fundraising)trainingen verzorgd voor RIHZA en zo inkomen verwerft voor uMthombo. 

Na de overstromingen en verwoestingen zijn projecten “Reviving Township Economy” opgezet in de townships om de (kleine) ondernemers, die alles kwijtgeraakt waren, te helpen hun zaken weer op te bouwen en ook hier is Mpendulo gevraagd om (tegen betaling) deze ondernemers in de townships te adviseren, te coachen en te helpen. Bovendien is een samenwerking ontstaan met een partner organisatie AFRIKA TIKKUN.

 Ook dit is een manier van fundraising waarmee uMthombo draaiende gehouden kan worden. 

Huidige en toekomstige activiteiten 

Na de lockdowns, de rellen en de overstromingen werden de meeste activiteiten weer opgestart, zoals :

-out-reach;

-home-visit; 

-begeleiding straatjongeren

   t.w. advisering, begeleiding en bestrijding t.a.v. drugs, seksuele aandoeningen en 

   HIV/Aids; 

Verstrekken van SOA- en drugstesten; 

-WPP en PWL:  Work Placement Project en Practical Work Learning deze projecten bestaan uit een betaalde stage voor (straat)jongeren bij bedrijven, winkelcentra en andere organisaties in Durban, zij worden hierbij begeleid door social workers van uMthombo. 

Post16: Post16 is een begeleidingstraject voor jongeren waarbij ze 6 weken lang in een afgelegen onderkomen leven, afkicken en werken aan hun toekomst

Prevention en Awareness: dit is een preventief “At-risk- jeugdprogramma” op 

scholen in de townships om de jongeren bewust te maken van de gevaren van drugs en

het straatleven. Tevens worden drugsverslaafde jongeren in de township geadviseerd en geholpen met afkicken.

           -YWIL : Young Women Independent Living

“een toekomst voor jonge moeders en hun kinderen “

YWIL is een project voor begeleiding en huisvesting van jonge moeders, veelal met zeer jonge kinderen in kleine “huisjes” in de township Inanda. De eerste groep, gestart in 2021, is inmiddels uitgestroomd en de volgende groep jonge vrouwen is al voorbereid op de verhuizing naar de woonruimtes in Inanda . Het voorbereidingstraject voor de jonge moeders bestaat uit voorbereidende sessies en het gedurende, een week, volgen van een afkickprogramma/ detox. Vervolgens kunnen ze dan verhuizen naar Inanda en mogen ze daar een jaar lang werken aan een nieuwe toekomst. Tijdens dat hele traject en daarna worden ze begeleid door uMthombo waarbij wel zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid, de zelfstandigheid en de initiatieven bij de jonge vrouwen ligt.  

Bij de meisjes/jonge vrouwen spelen allerlei traumatische ervaringen van het straatleven, maar ook van de thuissituatie een grote rol, waardoor hun re-integratie zeker een jaar duurt (zie ook toelichting YWIL)

-Voedingsprogramma

Inmiddels loopt ook het voedingsprogramma dat vanaf oktober 2021 wordt uitgevoerd heel goed.  Maandelijks worden voedselpakketten geleverd aan diverse organisaties te weten:

-drie ontwikkelingscentra voor jonge risico kinderen; 

-een hospice;  

-Katsi Youth in Action. 

Het plan is om deze hulp in 2023 voort te zetten en uit te breiden.

De staf van uMthombo

uMthombo is in 2021 professioneel verder uitgegroeid. Door de COVID-situatie moesten de stafleden heel initiatiefrijk optreden en in zeer moeilijke crisissituaties werken. Dit leidde tot nauwere onderlinge samenwerking, creativiteit en enorme betrokkenheid. 

De staf is in 2022 verder (professioneel) gegroeid. Ze hebben veel meer hun eigen verantwoordelijkheid opgepakt en hebben heel goed voor ogen wat en hoe ze de toekomst van hun projecten zien. Er wordt heel doelgericht gewerkt.

Natuurlijk blijven er wensen. Het liefst willen ze een eigen Youth Development Centre een eigen plek waar ze de jongeren kunnen begeleiden en trainen. 

Wat opvalt is dat uMthombo de strategie heeft gewijzigd, richtten ze eerst hun aandacht en zorg op de kinderen op straat en vervolgens op de thuissituatie van de kinderen, nu is de eerste aandacht vooral gericht op de thuissituatie (jonge moeders) om zo te voorkomen dat kinderen/jongeren op straat belanden. Uiteraard blijft een van de belangrijkste taken van uMthombo de zorg voor jongeren (van alle leeftijden) die op straat leven.

Wat hebben we dit jaar ondernomen….

Wat hebben we bereikt….

Wat waren de resultaten…. 

In dit onderdeel wordt beschreven wat er is ondernomen door de stichting. Ook zijn hier alle belangrijke ontwikkelingen en beslissingen in terug te vinden. Voor de financiële uitgaven wordt u verwezen naar de jaarrekening.

Overleg/vergaderingen:

In 2022 namen 2 bestuursleden afscheid, t.w. de secretaresse en de penningmeester. Intussen zijn voor beide funcvties nieuwe bestuursleden gevonden, die inmiddels ook geïnstalleerd zijn. 

Het bestuur van de stichting heeft dit jaar 2x vergaderd en tussentijds was regelmatig digitaal contact (via WhatsApp, email, videogesprekken etc.) met Mpendulo over de ontwikkelingen, plannen en stand van zaken bij uMthombo. 

 Met de gemeente Deventer is regelmatig contact tijdens het Periodiek Overleg. 

Met Wilde Ganzen is intensief contact geweest over alle ontwikkelingen bij uMthombo. Medewerkers van Wilde Ganzen bezochten uMthombo tijdens hun werkreizen in augustus, hun rapportage van dit bezoek was zeer positief . 

 Kwartaal donaties: 

De stichting doneert eenmaal per drie maanden een vast bedrag aan uMthombo. Over deze kwartaal donatie van 8100 Rand is afgesproken dat het uMthombo vrijstaat dit te gebruiken voor zaken die op dat moment prioriteit hebben 

 Tijdens de bezoeken van bestuursleden wordt over de besteding van deze gelden verantwoording afgelegd door de CEO.  In oktober bezocht de voorzitter uMthombo.

Jaarlijks ontvangt uMthombo een bijdrage voor kerstactiviteiten of kerstvoedselpakketten.

In december 2021 is ook een bijdrage overgemaakt voor dit doel. 

In 2022 is geen specifieke donatie overgemaakt aan uMthombo. De reden is dat de stichting in dit kalenderjaar de financiën heeft gespaard om in 2023 een project te kunnen ondersteunen met een flinke bijdrage. 

De Stichting zal uMthombo blijvend ondersteunen zowel financieel als mentaal.

We hopen in de toekomst financieel bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van een Youth Development Centre

TOELICHTING     YWIL (Young Women Independant Living)

Van straat naar zelfstandig wonen

uMthombo wordt steeds vaker benaderd door jonge meisjes, vaak met baby’s of peuters, met het verzoek voor ondersteuning, advies en hulp. In 2021 klopten 158 meisjes bij uMthombo aan voor hulp. 

De situatie van straatmeisjes is zeer problematisch door complexe trauma’s t.g.v. het straatleven en het commerciële sekswerk waar de meeste meisjes in zijn beland en de totale uitzichtloze situatie …geen geld, geen woning, geen hulp, geen steun….geen toekomst!!!!

Bij dit project is uMthombo’s aanpak gericht op het lokaliseren van “straatmeiden”, het opbouwen van een vertrouwensrelatie met hen en het werken aan zelfvertrouwen, het lage zelfrespect en het verwerken van de trauma’s van het straatleven. Bovendien is het van groot belang om hen bewust te maken van hun eigen keuzevrijheid om hun leven te veranderen.

Centraal hierbij staat de behoefte van de meiden -die vaak al moeder zijn-  aan betaalbare huisvesting, begeleiding en steun in hun “nieuwe leven”. Dat betekent o.a. aanpassen aan het nieuwe leven, werk zoeken, kinderen inschrijven bij kinderopvang en scholen etc.

De stap van straatleven naar wonen op een eigen woonplek is een langdurig en intensief traject dat soms wel 3 jaar duurt. uMthombo ondersteunt en begeleidt de meiden hierbij met o.a. persoonlijke psychosociale ondersteuning.

Uitgangspunt is  “losweking” van pooiers/vriendjes, afkicken van drugs, werken aan re-integratie, zelfstandig wonen, terugkeer en opname in de community en het verkennen van mogelijkheden voor de toekomst in de vorm van scholing of werk. 

In samenwerking met de lokale faculteit voor kinder-en jeugdontwikkeling van de Universiteit van Durban is een mentor-monitoring- en evaluatieproces opgezet, om het proces van zelfstandig wonen en het succes van het opbouwen van levensvaardigheden en levenservaring te monitoren. 

Daarnaast is er samenwerking met een peuteropvang.

uMthombo streeft ernaar om in de komende 3 jaar 30 meiden te kunnen begeleiden naar een nieuwe toekomst. Hiervoor worden woonplekken gezocht en ingericht waar ze kunnen wonen en leven onder begeleiding van uMthombo. Daarnaast zijn, middels het Work Placement Project (WWP) stageplekken gezocht, zodat de meiden met de stagevergoeding grotendeels kunnen voorzien in hun eigen levensbehoefte. 

Reisverslag 2022

UMTHOMBO 2022

 

TERUG IN DURBAN….!!

Na een periode van 2,5 jaar eindelijk weer terug in Durban bij Umthombo……….

In maart 2020 was ik hals over kop vertrokken omdat COVID, zowel in Zuid-Afrika als in Nederland uitbrak.

Het was een zware periode overal in de wereld maar Durban kreeg in de afgelopen 2 jaar ook nog eens te maken met heftige rellen (juli 2021) met geweld en plunderingen van winkels en distributiecentra. De reden was de gevangenneming van Zuma en daarbij kwamen ook nog de armoede, de werkeloosheid en COVID. En vervolgens werd de stad ook nog getroffen door twee heftige overstromingen (voorjaar 2022) met verwoestingen van huizen, wegen, elektriciteitscentrales en waterzuiveringsinstallaties en veel doden.

 

PRACHTIGE ONTWIKKELINGEN         “positief ondanks alle problemen”

Dit alles is nog steeds overal in Durban en omgeving te zien. Wegen zijn afgesloten, bruggen verdwenen en huizen ingestort of volledig weggespoeld.

Ondanks dit alles werd ik blij verrast door de positieve ontwikkelingen bij uMthombo.

Wat is er veel veranderd!!

uMthombo heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen 2,5 jaar.

Zij waren dan ook de enige organisatie in Durban die tijdens de lockdowns ontheffing kreeg en zij mochten de straat op om zo straatjongeren en noodlijdende families te helpen en te voorzien van voedsel.

Hun netwerk en bekendheid is enorm toegenomen. En door hun positieve uitstraling, professionele werkwijze en deskundigheid worden ze nu heel vaak benaderd door verschillende (partner) organisaties.

 

FUNDRAISING IN ZUID-AFRIKA                  

De grootste sponsor van uMthombo, Comic Relief heeft zijn financiële hulp verminderd met 75% en ook Amos Trust heeft zijn ondersteuning drastisch verminderd. Dit is niet onverwacht want beide organisaties sponsoren een project zoals uMthombo maar voor een beperkt aantal jaren.

Dit betekent dat uMthombo nu zelf hun fundraising in Zuid-Afrika moet oppakken. En dat doen ze met veel enthousiasme en inzet. Via Wilde Ganzen en onze stichting is CEO Mpendulo enkele jaren geleden in aanraking gekomen met RIHZA (project change the game).

RIHZA traint organisaties bij de opzet van de fundraising. Dit is toen voor de staf van uMthombo zo leerzaam en succesvol geweest, dat Mpendulo nu (fundraising)trainingen verzorgd voor RIHZA.

Daarnaast zijn er, na de overstromingen en verwoestingen projecten opgezet in de townships om de (kleine) ondernemers, die alles kwijtgeraakt waren, te helpen hun zaken weer op te bouwen en ook hier is Mpendulo gevraagd om deze ondernemers in de townships te adviseren, te coachen en te helpen. Ook dit is een manier van fundraising waarmee uMthombo draaiende gehouden kan worden.

 

 

 

DE STAF                       Zo fijn om hen allemaal weer te zien !!!!!

En wat een geweldig team is er nu werkzaam bij uMthombo.  Naast het vaste team zijn 3 social workers in opleiding en een intern field worker (en ex-beneficiary) parttime werkzaam.

Er wordt gewerkt vanuit een kleine kantoorruimte en de activiteiten met de jongeren vinden vooral plaats in de parken en op het strand. Indien nodig kan uMthombo gebruik maken van ruimtes bij de universiteit.

 

 

SAMENWERKING                   Feestje !!!

Op mijn eerste dag in Durban kreeg ik al direct de veranderingen bij uMthombo te zien.

In een township (South coast) was een feestelijke opening van een markt voor kleine ondernemers.  Dit project was georganiseerd en gerealiseerd door uMthombo i.s.m.een partner organisatie AFRIKA TIKKUN. Tien containers waren omgebouwd tot winkeltjes voor kleine ondernemers die tijdens de overstroming alles kwijtgeraakt waren. Het was een vrolijk Afrikaans feestje met eten, zang en dans en de (vrouwelijke) ondernemers waren ontroerd en heel blij met hun “winkeltje”. Er zijn in de townships, die bijna allemaal zwaar getroffen zijn door de overstromingen, nog veel meer van dit soort projecten nodig!

En de laatste dag dat ik in Durban was, bleek dat de gesprekken van uMthombo en AFRIKA TIKKUN over een volgend vergelijkbaar project al in gang gezet waren.

Door dit soort projecten op te zetten, te begeleiden en de ondernemers te trainen en adviseren kan uMthombo een deel van hun eigen financiën aanvullen.

 

YWIL   “een toekomst voor jonge moeders en hun kinderen “

Een ander succesvol project YWIL (young women independent living) is de begeleiding en huisvesting van jonge moeder veelal met kinderen in kleine “huisjes” in de township. De eerste groep is inmiddels uitgestroomd en de volgende groep jonge vrouwen is al voorbereid op de verhuizing naar de woonruimtes in Inanda (township) . Wij bezochten, tijdens de outreach op straat acht jonge vrouwen (20+) die hun voorbereidende sessies hebben afgerond en nu nog een week lang een afkickprogramma/ detox moeten volgen om dan vervolgens te kunnen verhuizen naar Inanda. Daar krijgen ze drie maanden volledige voeding etc., daarna drie maanden de helft van wat ze nodig hebben en na dat halve jaar moeten ze zelf kunnen voorzien in hun dagelijkse behoeften. Na een jaar moeten ze de huisjes verlaten en weer helemaal zelfstandig functioneren. Tijdens dat hele traject en daarna worden ze begeleid door uMthombo waarbij wel zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid, de zelfstandigheid en de initiatieven bij de jonge vrouwen ligt.

Een van de jonge vrouwen op straat zei tegen mij: “Ik ben verslaafd, ik woon en slaap hier in het park , mijn kind, is bij oma en ik zie haar 1x in de maand ,ik “verdien “ mijn geld met prostitutie …ik heb al zoveel ellende meegemaakt, mishandeling, verkrachting, uitbuiting.

Ik wil weg !…maar hoe ?????”

Voor haar is er nu gelukkig een plek in een van de huisjes in Inanda .

Ook voor jongens (leeftijd 16-20 jaar) is er nog steeds het project Post16, dit project heeft ook als doel om jongeren een kans te geven om uit het ellendige straatleven te stappen en een leven met een toekomst op te bouwen.

Het grote verschil tussen beide groepen is dat jongens eerder geneigd zijn het besluit te nemen om weer naar hun eigen community te gaan of zij huren een kamer in de stad en zoeken werk om zo in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Bij de meisjes/jonge vrouwen spelen allerlei traumatische ervaringen van het straatleven, maar ook van de thuissituatie een grote rol, waardoor de integratie veel langer duurt.

 

 

 

WPP/POST16                        “Echte bewakers!”

In de stad zie je regelmatig jongeren (van Post16) in een blauw “WPP uniform” (Work Placement project) zij worden ingehuurd door grote winkelketens om de buurt rondom de winkels netjes en schoon te houden en ‘s nachts de boel in de gaten te houden (zij staan dan in contact met de politie). Op dit moment zijn 35 jongens, via uMthombo, bij het WPP project aan het werk. En binnenkort zal dit aantal uitgebreid worden tot 70.

De jongens van Post16 worden bijzonder gewaardeerd door de werkgevers. De voorbereidingen/trainingen die ze gedurende 6 weken bij Post16 doorliepen is dus heel succesvol.

Post16 is een begeleidingstraject voor jongeren waarbij ze 6 weken lang in een afgelegen onderkomen leven, afkicken en werken aan hun toekomst.

 

OUT-REACH                   Wat 440 Rand kan doen !!!

Tijdens de out-reach valt het op dat er nauwelijks jonge kinderen op straat te vinden zijn. De jongste die ik heb gezien en gesproken was 14 jaar.

Dat er nauwelijks jonge kinderen op straat te vinden zijn, komt vooral omdat een gezin tegenwoordig voor elk kind een maandelijkse bijdrage van 440 Rand ontvangt. Mocht een kind op straat terecht komen en dus niet thuis wonen dan vervalt de 440 Rand. En deze inkomsten kunnen de ouders/verzorgers beslist niet missen.

Wat opvalt is dat uMthombo de strategie heeft gewijzigd, richtten ze eerst hun aandacht en zorg op de kinderen op straat en vervolgens op de thuissituatie van de kinderen, nu is de eerste aandacht vooral gericht op de thuissituatie (jonge moeders) om zo te voorkomen dat kinderen/jongeren op straat belanden. Uiteraard blijft een van de belangrijkste taken van uMthombo de zorg voor jongeren (van alle leeftijden) die op straat leven.

 

SCHOLEN (preventie)   – 80% van de leerlingen is verslaafd !!!!

In Stanger (70 km buiten Durban) heeft uMthombo op een secundairy school een project uitgevoerd voor jongens en vervolgens ook voor meisjes. Op deze school is 80% van de leerlingen verslaafd en zij gebruiken zeer regelmatig drugs (daga) en sterke drank. Daga (plantje) leggen ze tussen hun brood en niemand ziet het !!!!Deze secundary school is geen uitzondering!

In overleg met de school is een groep zorgleerlingen gekozen. Het zijn jongeren (leeftijd 12-17 jaar) die verslaafd zijn en/of een drankprobleem hebben en veel problemen thuis. Het betreft dus risico jongeren die een grote kans lopen op straat terecht te komen.

Het traject met de jongens is afgesloten en toen ik bij uMthombo was werd het project van de meiden afgesloten. Zij hebben o.l.v. uMthombo een aantal sessies op school doorlopen en een kampweek gehad met als doel, het gebruik van drugs en drank aan te pakken en ook het gedrag op school en thuis te veranderen.

De meiden vertelden allemaal hoe het nu met hen ging na de kampweek, ze waren heel open en eerlijk. Sommigen vertelden dat er heel moeilijke momenten waren om van de drugs en drank af te blijven.

 

DRUGSTESTEN

’s Middags werden ze allemaal getest op 5 soorten drugs. Van de 35 meiden hadden drie een positieve uitslag (marihuana, heroïne) de rest was negatief en dat was een prachtige uitkomst. De drie positief geteste meiden werden direct meegenomen voor een ernstig gesprek met Sya en Lindelani (stafleden)

Ook de ouders waren uitgenodigd, zij vertelden hun ervaringen van de laatste maanden met hun dochters. De ouders waren zeer positief, ze vertelden dat hun kind heel erg was veranderd. Ook de directeur en de social worker van de school waren lovend over de resultaten die uMthombo heeft bereikt met deze zorgjongeren.

Daarna was er een officieel moment met de uitdeling van een certificaat en natuurlijk ook eten, zang en dans …en ik moest 35x op de foto bij de uitreiking van de certificaten.

In Nederland zou een dergelijke dag misschien 2 uur duren, hier duurt dit programma bijna een hele dag. Mooi dat verschil in cultuur!

 

 

VOEDSELPROJECT…….overvolle creches !

En dan gaan we een dag naar de jongste kinderen die door uMthombo worden bereikt.

1x per maand krijgen 2 crèches en een hospice voedselpakketten. Elke keer worden ze weer met open armen ontvangen want deze kleintjes komen uit gezinnen die het niet makkelijk hebben. En je kunt zelfs heel goed zien dat veel van deze peuters aan ondervoeding lijdt.

 

 

WAAR IK HEEL BLIJ VAN WERD TIJDENS MIJN BEZOEK

Mijn indruk van uMthombo is dat ze heel erg (professioneel) gegroeid zijn tijdens de COVID periode. Ze hebben veel meer hun eigen verantwoordelijkheid opgepakt en hebben heel goed voor ogen wat en hoe ze de toekomst van hun projecten zien. Het loopt goed en iedereen is positief en serieus bezig en opgewekt.

Natuurlijk blijven er wensen. Het liefst willen ze een eigen Youth Development Centre een eigen plek waar ze de jongeren kunnen begeleiden en trainen.

 

Ik moest heel erg wennen aan de nieuwe opzet, nieuwe vorm van werken bij uMthombo , maar toen ze mij een aantal activiteiten hadden laten zien, werd ik steeds blijer en enthousiaster.

Ze zijn goed…beter….professioneler en doelgerichter bezig dan ooit !!!

 

Wil je uMthombo steunen…..

De Belastingdienst een deel van uw gift laten betalen?

Dat kan. Als u ons vijf jaar lang met een vast, zelfgekozen bedrag steunt en dit vastlegt in een overeenkomst, is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting.

zie www.vriendenvanumthombo.nl

 

 

 

 

 

Bestuurswissel

Per februari 2022 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden.
Na oprichting en 11 jaar in het bestuur van de stichting te hebben gezeten heeft Marieke het stokje over gedragen aan Nel Verploegh.

Ook Marian heeft haar rol als penningmeester overgedragen aan Harry Nijmeijer.

Op 3 april is het afscheid geweest van Marieke en Marian en heeft het nieuwe bestuur van Stichting Vrienden van uMthombo weer eens fysiek bij elkaar gezeten.

Benieuwd naar de nieuwe bestuursleden? Bij ‘over ons’ stellen Harry en Nel zich voor!

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2021

Jaarrekening SVVU 2021 – Blad1

uMthombo in coronatijd

YWIL (Young Women Idependent Living)

Een nieuwe toekomst voor straatmeisjes en hun baby’s en peuters !!

 

Situatie in Zuid-Afrika

Na een eerste en een tweede Coronagolf zit Zuid-Afrika nu in niveau 1, het laagste niveau van de Corona maatregelen, dat betekent dat er nog wel een aantal beperkende maatregelen zijn, maar de besmettingen zijn duidelijk afgenomen. Toch is men bang voor nog een derde golf in de komende “winter” maanden.

 

Vrienden van uMthombo hielpen met voedselpakketten

Dankzij sponsordonaties heeft Vrienden van uMthombo in samenwerking met Wilde Ganzen in oktober/november een financiële ondersteuning voor voedselpakketten en sanitaire benodigdheden kunnen sturen. Veel jongeren en gezinnen konden hiermee door uMthombo worden geholpen in deze moeilijke maanden.

 

uMthombo tijdens Corona

Het werk van uMthombo heeft tijdens de Corona-periode nooit stilgestaan. Bijna alle activiteiten werden in deze periode in de buitenlucht uitgevoerd. Ze bereikten veel meer jongeren dan ooit, mede door de verslechterde omstandigheden door de crisis t.g.v. Corona.

Enkele activiteiten die volop draaien zijn:

– Out-reach, 3x per week worden jongeren opgezocht in de straten, stegen en vervallen gebouwen in Durban en gemiddeld bereiken de social workers wekelijks 72 jongeren en helpen hen met gesprekken, voedselpakketten, hulp bij medische problemen etc. etc.

– Post-16, deze maand gaan weer 9 jongeren zich gedurende 6 weken buiten Durban voorbereiden om bij terugkeer het straatleven achter zich te kunnen laten.

– Work Placement project, een project waar jongeren die het Post-16 project succesvol hebben afgerond een stageplek krijgen bij bedrijven en als de resultaten goed zijn tevens een stagevergoeding ontvangen. uMthombo begeleidt 32 jongeren in dit project.

Naast genoemde activiteiten worden ook de overige werkzaamheden bij uMthombo voortgezet : ondersteunen, helpen, motiveren en begeleiden van jongeren die op straat leven.

 

En dan ………

 

Een prachtig nieuw project….YWIL Young women Independent Living

uMthombo wordt steeds vaker benaderd door jonge meisjes, vaak met baby’s of peuters, met het verzoek voor ondersteuning, advies en hulp. In 2020 klopten 143 meisjes bij uMthomo aan voor hulp.

De situatie van straatmeisjes is zeer problematisch door complexe trauma’s t.g.v. het straatleven, het commerciële sekswerk waar de meeste meisjes in zijn beland en de totale uitzichtloze situatie …geen geld, geen woning, geen hulp, geen steun….geen toekomst!!!!

 

Dankzij de hulp, ondersteuning en begeleiding van uMthombo zijn op dit moment 12 meisjes zo ver dat zij de stap naar een betere toekomst kunnen en willen maken.

Deze meisjes krijgen nu woonruimte; worden opgenomen in het Work Placement project; worden geholpen om de kinderen in te schrijven bij kinderopvang of school, gaan zich losmaken van het straatleven en beginnen aan een nieuwe toekomst. Dit alles onder begeleiding van uMthombo.

De woonruimte wordt gefinancierd door Amos Trust een sponsor uit de UK.

Stichting Vrienden van uMthombo is nu gevraagd de inrichting van de kamers met basisbenodigdheden zoals o.a. bedden, linnengoed, dekens, kookspullen, servies etc. te bekostigen.

Het gaat dan om een bedrag van ongeveer 5000 euro.

Verwacht wordt dat in de komende 3 jaar 30 meisjes en hun kinderen op deze wijze begeleid kunnen worden.

 

Juist omdat het zo’n positief concreet project is en deze zeer gemotiveerde meisjes met hun kinderen een nieuwe toekomst verdienen, wil Stichting Vrienden van uMthombo in samenwerking met Wilde Ganzen dit project heel graag steunen.

 

Dat kan weer alleen als jullie ons blijven steunen en proberen anderen enthousiast te maken om ook sponsor of vriend van uMthombo te worden.

 

Wil je deze meisjes en hun baby’s en peuters ook een nieuwe kans bieden voor een goede toekomst ….?!

Steun uMthombo dan en maak een bijdrage over op………….

 

NL49RABO 0160 4826 66 t.n.v. Vrienden van uMthombo o.v.v. YWIL