Jaarverslag 2020

Jaarverslag-2020.docx

 

Jaarverslag 2020

Stichting Vrienden van Umthombo   

Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de stichting Vrienden van Umthombo te Deventer. 

Stichting Vrienden van Umthombo ondersteunt het gelijknamige project in Durban (Zuid Afrika). Stichting Vrienden van Umthombo werd opgericht en notarieel geregistreerd op 12 januari 2011. Het jaarverslag geeft u inzicht in de activiteiten en de inzet van middelen door de stichting. Onderdeel van dit jaarverslag is de jaarrekening/balans die te vinden is op de website.  

 

 

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Umthombo, 

 

Henny Joosten, 

Marieke de Herdt-Stevens, 

Marian Stevens, 

Edith Doosje

Huidig beleid 

De stichting Vrienden van Umthombo is opgericht naar aanleiding van vrijwilligerswerk. Het bestuur bestaat uit oud-vrijwilligers van Umthombo die hier in 2010 zijn geweest. Aan het einde van de vrijwilligersperiode realiseerden zij zich dat ze eigenlijk nog niet klaar waren. Toen is het idee ontstaan van de stichting Vrienden van Umthombo. Terug in Nederland is op 12 januari 2011 de stichting Vrienden van Umthombo notarieel opgericht. Naast onze maandelijkse donaties is er in deze jaren geïnvesteerd in verschillende projecten. Door juist concrete projecten te ondersteunen wordt er een zichtbaar resultaat getoond.  

 

Missie 

Stichting Vrienden van Umthombo beoogt het financieel ondersteunen van het project Umthombo in Durban, Zuid Afrika. De stichting onderscheidt zich van andere sponsoren. Zij financiert niet alleen de materiële zaken, maar geeft ook ondersteuning ten behoeve van energievoorziening, voeding, scholing, projecten, opleiding en medische zorg, etc. 

 

Doelstelling 

Stichting Vrienden van Umthombo richt zich op de ondersteuning van het project Umthombo in Durban in de breedste zin van het woord met als concrete activiteiten: 

  • Financiële ondersteuning voor de vaste lasten van Umthombo m.u.v. kosten huisvesting
  • Bekostiging van scholing/opleiding van de straatjongeren (o.a. het Back to School Program, Post16); 
  • Bijdrage in de bekostiging van de School Holiday Camps, Post16, PWL (Practical Work Learning) en WIL (Work Integrated Learning) ; 
  • Financiële ondersteuning voor de after-care activiteiten van Umthombo; 
  • Financiële ondersteuning voor de onderwijsactiviteiten van Umthombo, financiële bekostiging van home visits o.a. onkosten vervoersmiddelen; 
  • Financiële ondersteuning van het project Awareness&Prevention;  
  • Financiële ondersteuning voor teamscholing/deskundigheidsbevordering van het Umthombo team o..a. Training Change the game via Wilde Ganzen;
  • Financiële ondersteuning voor kerstactiviteiten voor straatjongeren.

 

Werving van donaties en sponsorgelden 

Giften via Stichting Vrienden van Umthombo bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig.  

De werving van donaties en sponsorgelden gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De contacten met de diverse donateurs en organisaties worden onderhouden o.a. d.m.v. een website, facebook en nieuwsbrieven/nieuwsflitsen. 

Daarnaast worden activiteiten georganiseerd om gelden te werven.   

Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, streeft de stichting ook naar meer incidentele donaties van diverse organisaties/particulieren. 

Het spreekt voor zich dat alle initiatieven van stichting Vrienden van Umthombo autonoom blijven in doel, invulling en uitvoering.  

Beheer van donaties en sponsorgelden 

De donaties en sponsorgelden worden beheerd door de Stichting Vrienden van Umthombo ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Deventer onder nummer KvK 518277751. De stichting beheert rekening nummer 1604.82.666 RABO bank op naam van Stichting Vrienden van Umthombo te Deventer. 

De verworven donaties worden zo direct mogelijk besteed dat wil zeggen aan gerichte doelen en met zo min mogelijke vertraging. Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, beheer website  en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal geen vermogen aanhouden m.u.v. datgene dat nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting te kunnen garanderen (d.w.z. de indirecte kosten te kunnen financieren). In de statuten is in artikel 12.6 opgenomen dat bij een ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo wordt besteed aan het doel van de stichting. 

 

Besteding van donaties en sponsorgelden 

Het gebouw van Umthombo, 4 Buxton Gardens-uMbilo lag in een rustige wijk in Durban, op ongeveer 7 kilometer afstand van het centrum en het strand. Het was een pand met goede faciliteiten. De kinderen hadden hier geen mogelijkheden om drugs te kopen of op straat rond te hangen. Er was elke dag een gestructureerd programma en er werd hard gewerkt aan terugkeer naar huis/pleeggezin of een definitieve opvangplek. Gemiddeld waren er tien jongens in het gebouw aanwezig, die 2 á 3 maanden daar verbleven en dan klaargestoomd waren voor het ‘gewone’ leven en weer terug konden naar huis of een andere veilige plek en naar school gaan. Helaas moest Umthombo eind 2019 i.v.m. de financiële situatie verhuizen naar een andere locatie. Ze huren daar nu een aantal ruimtes van de Methodisten kerk aan de Che Gauvara Road in Glenwood, Durban. De werkzaamheden worden uiteraard op dezelfde wijze voortgezet. 

Over de besteding van donaties en sponsorgelden is afstemming en overleg met 

Mpendulo Nyembe,  directeur van Umthombo (CEO) 

Het bestuur van de stichting besluit over de definitieve besteding van de gelden in overeenstemming met art. 5.10 van de statuten. 

  • De bestedingen hebben te maken met kosten van voeding en energie, schoonmaakkosten, schoolgelden, schoolbenodigdheden en kosten van scholing en opleidingen van de kinderen, kosten van educatieve excursies naar o.a. bibliotheek, musea etc., bijdrage aan bekostiging van projecten zoals school holiday after care camps, Post16, PWL (Practical Work Learning) en WIL (Work Integrated Learning) ; 
  • kosten van de re-integratie trajecten, kosten samenhangend met gezondheidszorg (o.a. verbandmiddelen en medicijnen) en onkosten van vervoersmiddelen die gebruikt worden voor het after care programma en de home visits.  

Middels een jaarrekening/balans zal de besteding en het beheer van de gelden worden verantwoord. 

 

 

Wat hebben we dit jaar ondernomen….

Wat hebben we bereikt….

Wat waren de resultaten…. 

In dit onderdeel wordt beschreven wat er is ondernomen door de stichting. Ook zijn hier alle belangrijke ontwikkelingen en beslissingen in terug te vinden. Voor de financiële uitgaven wordt u verwezen naar de jaarrekening.  

 

De stichting doneert eenmaal per drie maanden een vast bedrag aan Umthombo. Dit is gedaan naar aanleiding van de vraag van CEO Mpendulo (Umthombo).  Dit heeft in 2020 ieder kwartaal wederom plaatsgevonden. 

 

Corona 

Ook Zuid-Afrika werd in 2020 ernstig getroffen door COVID-19 en dit had grote impact op de situatie van de straatjongeren. Begin maart bracht de voorzitter van de stichting een kort bezoek aan Umthombo, helaas moest dit bezoek voortijdig worden afgebroken i.v.m. de COVID-19 pandemie en de dreiging van een totale Lock down in Zuid-Afrika.  

In de 2e week van maart werd de eerste zeer strenge Lock down ingevoerd en dat betekende dat scholen, horeca en winkels moesten sluiten; de bevolking moest thuisblijven en het was uitsluitend toegestaan om de straat op te gaan om levensmiddelen te kopen. Voor de straatjongeren was dit een regelrechte ramp. Hoe kun je thuisblijven als je geen huis hebt?! Hoewel er shelters beschikbaar waren gesteld, werden juist de straatjongeren extra getroffen, aangezien hun veiligheid in deze shelters niet gegarandeerd kon worden. De straatjongeren zochten daarom zelf schuilplekken in de stad in o.a. leegstaande gebouwen, krotten en zelfgemaakte schuilplekken. Een bijkomend probleem was de agressieve houding van de metro-police t.a.v. de jongeren. Umthombo heeft zich het hele jaar voornamelijk gericht op de opvang en noodsituatie van de homeless straatjongeren.

Begin april kreeg Umthombo van de provinciale autoriteiten ontheffing van de Lock down maatregelen om zodoende hun werk op straat te kunnen uitvoeren.

Tijdens de eerste Lock down en de maanden daarna heeft de staf van Umthombo, dagelijks voedselpakketten en hygiënische (sanitaire) voorzieningen verzorgd voor de homeless straatjongeren en een aantal homeless gezinnen. Zij zochten deze homeless people op; zorgden voor voedsel, voorlichting en informatie en als zij problemen constateerden t.a.v. gezondheid en/of andere problemen zochten ze naar oplossing en gaven zij ondersteuning. 

Dit alles werd georganiseerd vanaf de privéadressen van 2 stafleden, aangezien het kantoor van Umthombo gesloten was. Administratie en rapportage gebeurden vanaf dat moment ook online. 

Samen met Wilde Ganzen heeft de stichting vrienden van Umthombo in april een financiële bijdrage kunnen verstrekken van € 3000,-. 

Hiermee werden tijdens de eerste Lock down en de maanden daarna meer dan 300 jongeren en homeless people bereikt en zij werden op deze wijze voorzien van de eerste levensbehoeften. 

Van deze coronabijdrage zijn de volgende zaken bekostigd:

-handdoeken, dekens, luiers, maandverband, zeep en hand ontsmettingsmiddelen, mondkapjes, voedselpakketten, water, medicijnen, verbandartikelen etc.

 

 

De overige activiteiten (projecten) van Umthombo konden tijdens de eerste Lock down helaas geen doorgang vinden. 

Na de eerste Lock down werd een deel van de activiteiten weer opgestart, zoals out-reach, home-visit, algemene voorlichting en begeleiding, advisering, begeleiding en bestrijding t.a.v. drugs, seksuele aandoeningen en HIV/Aids. Daarnaast zorgen de stafleden van Umthombo voor behandeling, begeleiding en voorlichting van drugsverslaafde jongeren en jongeren in probleemsituaties. SOA- en drugstesten werden weer verzorgd.

Na de eerste Lock down zijn ook de activiteiten PWL (Practical Work Learning) en WIL (Work Integrated Learning) weer opgestart en in december waren er 70 jongeren ingezet op deze projecten. Het project Post16 is weer opgestart, in een gewijzigde/aangepaste vorm, waarbij de jongeren die meedoen aan dit project eerst een medische detox behandeling met succes moeten hebben afgerond en het programma is teruggebracht van 6 weken naar 2 weken.

In de loop van het jaar troffen de stafleden, tijdens de outreach, steeds meer jongeren, die door de economische situatie hun werk en/of hun huisvesting zijn kwijtgeraakt of die naar de stad zijn gekomen omdat zij verwachten dat daar meer mogelijkheden zijn om te overleven. Dagelijks werden 7 tot 8 nieuwe jongeren aangetroffen die bedelend en zwervend en ten einde raad hulp vroegen bij Umthombo.  

Tijdens de laatste maanden van 2020 werd de situatie in Zuid-Afrika, na een periode van verminderde besmettingen weer ernstiger. Zo muteerde het virus en werd Zuid-Afrika opnieuw ernstig getroffen door een zeer besmettelijke mutatie van het corona virus. 

Opnieuw moesten de meeste activiteiten worden stopgezet. Maar, ondanks alles zette de staf de outreach voort. Op deze wijze houden zij voortdurend zicht op de situatie van de jongeren en verlenen ze nog steeds hulp en ondersteuning.

 

Naast de ondersteuning i.v.m. de Lockdowns heeft de stichting ook een bijdrage overgemaakt van € 400 euro voor de reparatie van de auto en in december € 340,- voor de kerst en nogmaals een extra corona bijdrage van € 450,-

 

 

Door middel van info-mails zijn de sponsoren in 2020 op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij Umthombo en de activiteiten van de stichting.  

 

Over de kwartaal donatie van 4500 Rand is afgesproken dat het Umthombo vrijstaat dit te gebruiken voor zaken die op dat moment prioriteit hebben. Tijdens de bezoeken van bestuursleden wordt over de besteding van deze gelden verantwoording afgelegd door de CEO.  Deze bezoeken zijn voorlopig uiteraard opgeschort.

 

Umthombo is in 2020 professioneel verder uitgegroeid, door de situatie moesten de stafleden zeer initiatiefrijk optreden en in een zeer moeilijke crisissituatie werken. Dit leidde tot nauwere samenwerking, creativiteit en enorme betrokkenheid. Ondanks de COVID-19 pandemie hebben de stafleden zich tijdens de Lock down (en daarna) voor meer dan 100% ingezet, soms met gevaar voor eigen gezondheid. 

 

Toekomstplannen 

Op dit moment (januari 2021) is de situatie in Zuid-Afrika zeer ernstig. De toekomstplannen hangen af van de ontwikkelingen van COVID-19. Zo gauw de situatie het weer toelaat zal CEO Mpendulo met zijn staf zich, afhankelijk van de situatie, beraden op de verdere plannen en ontwikkelingen bij Umthombo. De wens is uiteraard alle activiteiten weer op te pakken en verder te ontwikkelen.

Daarbij komt dat de financiële situatie van Umthombo onzeker is aangezien zij o.a. financiële ondersteuning ontvingen uit de VS en Groot-Brittannië, deze bijdrages zijn inmiddels, door COVID-19, aanzienlijk verminderd. 

De Stichting zal Umthombo blijvend ondersteunen zowel financieel als mentaal.